*
nam mô bạc già phân phát đế, bệ cạnh bên xã, lu rô tịch giữ ly, chén lặc bà, hắc ra xà dã, đát tha yết đa gia, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha: Án, bệ gần kề thệ, bệ giáp thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Bạn đang xem: Dược sư quán đảnh chơn ngôn

Giảng Giải

Nam mô: dịch là quy mệnh, hoặc tin theo, cung kính y theo, trở lại đảnh lễ, kính xin hóa độ con. Phái mạnh mô có nghĩa là cung kính, cũng có nghĩa là tin tưởng nhất, không tồn tại mảy may hoài nghi. Do đó nói cung kính quy mệnh nương về, lấy thân trọng tâm tính mệnh quy y Phật, cũng có nghĩa là tín ngưỡng Phật một cách không điều kiện, biết Phật vẫn hóa độ chúng ta. Vì vậy nói : “Quy mệnh kính đầu nghĩa mãng cầu mô”. Nam mô tức na tế bào là giờ Phạn, có nghĩa là quy mệnh kính cẩn nương về, cũng có nghĩa là kính lễ tin theo.

 

bạc già phạt đế: dịch là “Bạt Già Phạm”. Bạt Già Phạm là giờ Phạn có sáu nghĩa:1. Trường đoản cú tại2. Sí thạnh3. Đoan nghiêm4. Danh xưng5. Mèo tường6. Tôn quý.

Vì bao gồm sáu nghĩa này, cho nên vì vậy Bạt Già Phạm trong tởm văn hoặc vào Chú không phiên dịch. Đây gọi là “đa hàm ko dịch”, là 1 trong trong năm nhiều loại không dịch.

Tự tại là gì ? có nghĩa là vô tại vô bất tại. Phật thì vô trên vô bất tại. Bạt Già Phạm là 1 danh hiệu của đức Phật.

Sí thạnh là hình dung oai đức của Phật, rực sáng như lửa.

Đoan là đoan chánh. Nghiêm là oách nghiêm, đấy là Phật tất cả 32 tướng, 80 vẻ đẹp, khôn cùng đoan nghiêm.

Danh xưng của Phật nghe khắp, vì vậy chúng sinh phần lớn biết.

Bất cứ ai gặp được Phật gần như đắc được cat tường, tùy tâm mãn nguyện, cát tường như ý như ý.

Tôn quý là nói mười tướng tốt của Phật, là trời bạn đều cao quý trong tam giới

Cho buộc phải nói ‘’Nhiều nghĩa ko dịch Bạt Già Phạm – Tự tại sí thạnh diệu đoan nghiêm.’’ Ngài rất tự tại sí thạnh đoan nghiêm. ‘’Nghe đến danh hiệu được cat tường.’’ bất cứ ai nghe đến thương hiệu của Phật rất nhiều đắc được cát tường, địa điểm nơi phần nhiều cát tường. ‘’Trời fan tôn quý đồng chiêm ngưỡng.’’ Trời fan đều cung kính Ngài, chiêm ngưỡng Ngài, Phật y hệt như mặt trời.

 

bệ cạnh bên xã: là tên thường gọi của đức phật Dược Sư lưu lại Ly quang Như Lai ở phương đông tức cũng chính là Tiêu Tai Diên thọ Dược Sư Phật. Trong chú Lăng Nghiêm là “Ti Sa Xà Gia” vào câu: Nam tế bào bà già bà đế, ti sa xà gia

“Dược” tức là thuốc; “Sư” là thầy. Vị Phật nầy là 1 thầy dung dịch lớn, hoàn toàn có thể trị toàn bộ mọi bệnh tật của con tín đồ trong ráng gian. Bất kể quý vị bị chứng bệnh dịch nan y gì, trường hợp được Ngài cứu chữa thì chắc chắn bệnh sẽ hết. Bệnh gì cũng khá được chữa lành, ở cửa ngõ tử mà lại được hồi sanh, căn bệnh đáng bị tiêu diệt mà được cứu sống. Bởi vậy Ngài mới có tên gọi là “Dược Sư”.

 

lụ rô tịch giữ ly: là cõi tịnh độ giữ Ly ngơi nghỉ phương đông rất lạc.

“Lưu Ly” là 1 trong chất trong suốt, ngơi nghỉ trong rất có thể nhìn thấu ra ngoài, ở ngoài rất có thể nhìn xuyên vào trong. Lưu giữ Ly là tên của quốc độ quả báo (báo độ) của Đức Dược Sư, hotline là nhân loại Lưu Ly cùng Ngài là vị giáo chủ. Thân thể của Ngài cũng là hóa học lưu ly, nội ngoại các sáng trong, tinh khiết.

 

bát lặc bà: hay chén La Bà có nghĩa là “trí huệ quang minh”.

“Đại tài bát Nhã trí huệ quang, Phổ chiếu pháp giới tánh trung vương”

Đây là nói :‘’ Đại tài chén bát Nhã trí huệ quang – Chiếu khắp pháp nam nữ trung vương.’’ Tính trung vương có nghĩa là bổn thể của Phật.

 

hắc ra xà dã: Đây là nói “phổ lễ tất cả các vị người thương tát”. Dịch là “Kim Cang thủ chủ”, tức là Kim Cang thủ lãnh. Vị ấy thượng thủ vào Kim Cang. Nghĩa là “thương bọn chúng sinh khổ”. Bởi thương xót tất cả chúng sinh khổ, nghĩ hy vọng chúng sinh lìa khổ được vui, thoát khỏi ba cõi, vì thế muốn cứu vãn độ chúng, ung dung giáo hóa chúng, để cho tất cả tự phát nhân tình đề tâm, ra khỏi dục giới, nhan sắc giới với vô nhan sắc giới. Kim Cang Tạng ý trung nhân Tát hộ niệm fan tu hành, tế độ họ, làm cho họ từ bỏ bờ sinh tử bên này qua mẫu sông phiền não, đạt mang đến bờ bên đó Niết Bàn, để cho tất cả phiền não và bệnh dịch khổ của họ chẳng còn nữa, rốt ráo lìa khổ được vui.

 

đát tha yết đa gia: hay nhiều tha già nhiều gia. Đây là nói “phổ lễ toàn bộ đệ tử của Như Lai”. Đệ tử của Như Lai là ai ? Là hết thảy tất cả hiền Thánh Tăng, do đó nói : ‘’Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng.’’ thường trụ tức là thường trụ bất biến, chính là tận hỏng không trở nên pháp giới, một thiết bị chánh khí, đạo phải gồm Phật gồm Pháp bao gồm Tăng. Phật bao gồm cả Phật vượt khứ, Phật hiện nay tại, Phật vị lai, đây gọi là tất cả chư Phật cha đời.

Tam Bảo có nghĩa là Phật Bảo, Pháp Bảo với Tăng Bảo. Sao hotline là bảo ? bởi rất không nhiều có, chẳng cần lúc làm sao cũng có thể thấy được. Tuy nhiên thường trụ nhưng lại nghiệp chướng của họ che lấp trí huệ của mình, do đó không phiêu lưu Phật, ko nghe được Pháp, không tìm tòi Tăng. Hiện giờ chúng ta thấy Phật, nghe Pháp, gặp Tăng, vì vậy phải một lòng cung kính, chăm nhất kỳ tâm, tâm không có hai niệm. Cung kính Tam Bảo buộc phải kiền thành, chẳng buộc phải làm hình thức, trình diễn bên ngoài, đề xuất cung kính chân thật, trung tâm thật ko hai, càng kiền thành càng tốt.

‘’Đệ tử Như Lai A La Hán.’’ Đệ tử của Phật tức là tất cả đại A La Hán, đại Tỳ Kheo Tăng, tối dài mờ ám ở đây, thì A La Hán nhân từ Thánh Tăng Tam Bảo là đèn sáng dẫn đường cho chúng ta, cho nên vì thế ‘’Đèn sáng sủa lớn phá tan đêm tối.’’ Đèn sáng lớn, có nghĩa là chánh khí, chánh pháp trụ thế. Các kẻ bác bỏ vô nhân quả, có tác dụng nhất xiển đề tương tự như đêm dài buổi tối tăm, không thấy quang đãng minh. Phật Pháp Tăng Tam Bảo, có nghĩa là đèn sáng lớn phá tối dài buổi tối tăm.

 

a ra hắc đế: tốt là A La Ha Đế nghiã là “tất cả ứng chân chúng vương tộc”. Ứng là chạm màn hình đạo giao. Chân là chân thực thị hiện

 

tam miệu tam bột đà da: Là quy mạng mười phương bố đời tất cả chư Phật. Câu chú là “quy mạng tất cả Chánh Giác Phật nỗ lực Tôn”. Quy là tâm gồm chỗ trở về, bao gồm chỗ nương tựa. Mạng có nghĩa là mạng sống, lấy mạng sống của bọn họ ký thác đến Phật Chánh Giác. Chánh Giác thì chẳng buộc phải là tà giác. Tà giác cũng khá thông minh, tất cả chút trí huệ, nhưng bước vào đường tà, lấn sân vào con con đường bàn môn tả đạo, tà tri tà kiến, hành động bất chánh. Chúng ta quy y chánh giác Phật.

Phật là nửa chữ Phạn ngữ, không thiếu gọi là Phật Đà Gia vì fan Tàu thích điện thoại tư vấn tắt cho nên chỉ có thể gọi một chữ Phật. Dịch là “giác giả”, giác có cha loại là từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác tha có nghĩa là dùng rất nhiều đạo lý mình đã hiểu, khiến cho kẻ không giống cũng hiểu. Từ giác trong Nho giáo là minh minh đức, rước đức hạnh của bản thân hiện ra quang đãng minh, minh và lại minh, bổn hữu trí huệ quang quẻ minh lộ ra. Giác tha có nghĩa là dùng tiết hạnh minh minh đức của chính mình giáo hóa kẻ khác, để cho họ cũng minh minh đức đạt đến hơn cả chí thiện. Mang đến chí thiện rồi tức là giác hạnh viên mãn.

 

Đát điệt tha: Tiếng Phạn là Tadyatha. Đát điệt tha Hán dịch là “tức thuyết chú viết”. Còn dịch là “Sở vị” có nghĩa là vô lượng pháp môn tu học với trí huệ nhãn vô lượng.

Đát điệt tha còn tức là “thủ ấn” tức thị kết ấn bởi tay. Cũng điện thoại tư vấn là “trí nhân” tức thị khai mở con mắt trí thông minh của chúng sinh.

Xem thêm: Top 101 hình nền em bé cho điện thoại đẹp nhất, hình nền em bé dễ thương

 

Án: giờ đồng hồ Phạn là Om. Án tức thị “Bổn mẫu”, là “Chú mẫu” người mẹ của tất cả mọi thần chú; cũng đó là “Phật mẫu” bà bầu của tất cả chư Phật. Bà bầu của chư Phật tức là mẹ của nguồn vai trung phong trong phần nhiều loài chúng sinh, vì nguồn vai trung phong của chúng sinh vốn bao gồm sẵn hầu hết trí tuệ, hay xuất sinh các pháp lành, nên gọi là “Bổn mẫu”.

Chữ Án này có nhiều nghĩa. Tức là : “Dẫn sinh”, tức là dẫn sinh toàn bộ công đức. Có nghĩa là: “Hàng phục”, thu phục thiên ma ngoại đạo. Có nghĩa là: “Ủng hộ”, ủng hộ toàn bộ chánh pháp. Có nghĩa là : “Ba thân”, khá đầy đủ pháp thân, báo thân, hóa thân. Cho nên vì vậy khi niệm chữ Án, thì quỷ thần đều nên chắp tay cung kính nghe mệnh lệnh, còn nếu như không thì chúng có khả năng sẽ bị trừng phạt. Chữ Án như thể chiếu chỉ của hoàng đế, văn võ bá quan tiền đều đề xuất quỳ xuống lắng nghe. Chữ Án là sự việc thành tựu công đức, các bạn có tu hành, thì niệm chữ Án vẫn có cảm ứng phi thường.

 

bệ ngay cạnh thệ, bệ gần kề thệ: nghĩa là Như Lai. Sao call là Như Lai ? “Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ”, không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi nên gọi là Như Lai. Không đến không đi, như mang lại nhưng bên cạnh đó không đến. Cho nên vì vậy nói : “Vô lai vô khứ kính trung hoa”, cũng không tồn tại từ khu vực đến, cũng không có chỗ đi, giống hệt như hoa vào gương vậy, quý vị nói hoa vào gương trường đoản cú đâu đến, lại đi về đâu ?

Ðức Phật thì rất khác với nhân tình tát, Ðức Phật hoàn toàn có thể tự giác lại hoàn toàn có thể giác tha cùng lại giác hạnh viên mãn. Giác viên mãn, vạn hạnh cũng viên mãn. Tam giác viên mãn muôn vạn đức hạnh đầy đủ, cho nên người ta gọi là Phật

 

bệ ngay cạnh xã: là tên gọi của tiên phật Dược Sư giữ Ly quang đãng Như Lai ngơi nghỉ phương đông tức cũng là Tiêu Tai Diên thọ Dược Sư Phật.

 

tam một yết đế tóa ha. nghĩa là bố đời sử dụng nhiều tán tức giai giải thoát đến bờ bến bên kia. Tóa ha giờ đồng hồ Phạn là Svaha tốt ta bà ha dịch là “thành tựu”. Thành công điều gì? Thành tựu đều thệ nguyện của hành giả. Bất luận khách hàng phát trọng tâm nguyện gì, quý vị đang đạt được may mắn khi niệm.

 

Nguyện của Dược Sư lưu giữ Ly quang Như Lai là mong mỏi cứu độ các chúng sanh, giải trừ mang đến họ thoát ra khỏi bệnh tật thống khổ, cho nên vì thế trong ánh hào quang, Ngài nói thần chú. Thần chú này chỉ bao gồm mấy câu, vô cùng ngắn, nhưng loại diệu dụng của nó thì khôn cùng tận. Mặc dù muốn được lợi ích, ta phải gồm lòng tin, rồi trì tụng nó một phương pháp chuyên cần.

Đối với những y sĩ làm cho nghề chữa bệnh, giả dụ một mặt chúng ta trị bệnh bởi thuốc, mặt khác họ lại trì tụng thêm thần chú này thì chắc hiệu nghiệm nhiều hơn và tình hình bệnh lý sẽ giường thuyên giảm. Do đó trì tụng thần chú là vấn đề rất hay, mặc dù quý vị có phải là thầy thuốc tốt không, khi gặp mặt người có bệnh, quý vị dùng thần chú này, vì chưng họ nhưng mà đọc tụng, quý đang thấy sự loài kiến hiệu.

Những câu chú gần như là dịch âm, gọi lên ko thấy nghĩa của nó, vả lại cũng không cần phải biết nghĩa. Diệu dụng của chú ấy là tại đoạn không thấy nghĩa của nó, phát âm lên quý vị thiếu hiểu biết nhiều gì, quý vị chỉ biết chú tâm tụng, không có vọng tưởng gì khác, bởi này mà nó gồm cảm ứng.

Ví như bạn cũng có thể niệm các câu trên một cách chuyên chú thì sự “cảm ứng đạo giao” sẽ không thể nghĩ bàn, bởi vì đó:

“Khi trong quang minh nói thần chú rồi”, thời gian bấy giờ, vào ánh đại hào quang, lúc đức Dược Sư nói câu chú, tức câu “Dược Sư tiệm Đảnh Chân Ngôn” xong, thời “đại động đất động, cường điệu quang minh”, cả trái đất rung chuyển tỏa ra hào quang đãng sáng rực.

Trong tởm ghi rằng: “Này ông Mạn Thù! Nếu có thấy ai, dù nam xuất xắc nữ, phạm phải bệnh khổ, thì cần nhất trung tâm vì bạn bệnh ấy, rửa mặt rửa súc miệng, tụng chú một trăm lẻ tám lần vào thức ăn uống hoặc thuốc, hoặc nước sạch trùng, thời đem đến uống, thì căn bệnh khổ gì, cũng đông đảo tiêu hết. Nếu tất cả cầu gì dốc lòng tụng niệm, cũng phần đa được cả cùng lại còn được sống thọ vô bệnh, sau khoản thời gian mệnh phổ biến sanh quý phái cõi kia, được ngôi bất thối, cho đến tận lúc đắc đạo người thương đề.

Bởi thế cho nên ông Mạn Thù ơi! Nếu tất cả nam tử phái nữ nhân nào mà lại dốc lòng cung kinh cúng dường đức phật Dược Sư giữ Ly quang đãng Như Lai, thời thường trì chú, chớ nhằm lãng quên.”

Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn nằm trong kinh Dược Sư. Ý nghĩa của Dược Sư cửa hàng Đảnh chơn ngôn là góp Phật tử lúc trì tụng giỏi biên chép rất có thể giảm trừ nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp lành, nhận được sự gia trì của Phật Dược Sư khi tí hon đau dịch tật.

Ý nghĩa của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn

Chú Dược Sư có nguồn gốc từ gớm Dược Sư. Tởm Dược Sư là một phiên bản kinh của Phật giáo Bắc truyền, được tin tưởng có công năng hóa giải mắc bệnh và hộ trì nhỏ người. Nội dung thiết yếu của kinh nói tới Phật Dược Sư cùng với hầu như hạnh nguyện với công đức của ngài.

Phật Dược Sư gồm danh hiệu không thiếu là Dược Sư giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai. Ngài là hóa độ tại nhân loại Tịnh giữ Ly ở phương Đông. Bổn nguyện của ngài là trị lành toàn bộ trọng bệnh dịch phiền não về thân và vai trung phong của bọn chúng sanh, cứu giúp độ chúng sanh ra khỏi khổ đau.

*
Ý nghĩa của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn không những gói gọn gàng trong phạm vi ước an

Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn là góp Phật tử có cơ hội nương vào lời Phật nhằm học theo hạnh của Dược Sư Như Lai. Chúng ta có thể hướng trọng tâm từ bi đến các chúng sinh đang chịu đựng khổ đau trong số cõi, phân phát nguyện hồi hướng công đức góp thêm phần chữa lành đều oan trái đó.

Kinh Dược Sư dạy dỗ rằng: “Đối với kinh điển này thì từ mình hay dạy người khác chép ra, rồi giữ một lòng thọ trì và xem xét nghĩa lý. <…> Hễ không còn lòng do vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện hầu hết sự hy vọng cầu cho đến chứng đặng đạo quả ý trung nhân đề nữa.”

Cần phát âm đúng về chú Dược Sư

Ngày nay, trong quả đât đầy rẫy bất an, những người tìm tới với Phật Dược Sư. Tuy vậy, lúc chép ghê hoặc chú Dược Sư, họ nhận thấy cực hiếm của khiếp chú không chỉ có gói gọn trong ý nghĩa sâu sắc cầu an, mà nâng cao là niềm tin từ bi rộng lớn của phòng Phật với cả chúng sanh.

Kinh Dược Sư có dạy: “Giữ lòng thanh tịnh, ko giận dữ, không cạnh bên hại đối với tất cả loài hữu tình bắt buộc khởi trọng tâm bình đẳng, đủ cả tâm từ, bi, hỉ, xả khiến cho họ được công dụng an vui”. Bởi vì đó, đọc tụng hay biên chép kinh chú rất cần phải kết hợp với tu tập những thiện nghiệp.

*
Ý nghĩa của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn là giúp Phật tử sút trừ nghiệp ác, tăng nghiệp lành

Song hành với vấn đề biên chép, mọi người cần phát khởi trung tâm lành, hợp tác vào thực hiện các bài toán lành, từ đó gửi hóa nghiệp bất thiện. Khi những nghiệp bất thiện đã được gửi hóa, họ được tiêu trừ bệnh dịch tật, phát triển sức khỏe, thọ mạng kéo dài. Đó là hiểu đúng về ý nghĩa sâu sắc của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn.

Hy vọng rằng công đức chép kinh với chú Dược Sư sẽ đóng góp thêm phần giúp các chúng sanh được tiêu trừ mọi khổ đau: “Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày sáu thời phần đông an lành. Tất cả các thời đông đảo an lành. Xin nguyện Tam Bảo hay gia hộ.”

Khi chép chú Dược Sư yêu cầu biết

Phật tử biên chép kinh chú không những để mình học hỏi giáo pháp hơn nữa cúng nhường lên Tam Bảo. Vì vậy, lúc chép chú Dược Sư, bọn họ cần biên chép cho sạch đẹp và nghiêm túc để biểu đạt lòng chí thành cùng cung kính đối với Phật Pháp Tăng.

Đồng thời dựa vào chép chú mà gửi hóa được bố nghiệp, thân trung tâm trở bắt buộc an ổn, dịu nhàng. Đây cũng chính là cơ sở cho sự hình thành công xuất sắc đức. Cùng với công đức làm được, Phật tử có thể hồi hướng mang lại quyến thuộc hiện tiền lẫn vượt vãng và chúng sanh mười phương.

*
Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn là chuyển hóa nghiệp bất thiện

Phật tử nên lưu ý, họ không buộc phải xem Phật Dược Sư là đấng tối cao có khả năng ban phước giáng họa. Lòng tin của chư Phật vẫn chính là từ bi cứu độ bọn chúng sanh, dẫu vậy không chính vì vậy mà họ thỏa sức tạo tác ác nghiệp, rồi đến xin Phật phù hộ. Vì thế là hiểu sai về chân thành và ý nghĩa của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn.

Trái lại, đọc tụng và biên chép kinh chú Dược Sư yêu cầu phải song hành với tu tập các thiện nghiệp. Chất liệu bình yên có mặt trong vấn đề giữ giới, cúng dường, ba thí, thiền định… Phật tử buộc phải tinh tấn thực hiện các thiện sự để phân biệt sự nhiệm mầu của giáo pháp.

Nơi thỉnh sổ tay chép kinh 

Pháp An là nơi hỗ trợ nhiều một số loại sổ tay chép tởm với hình thức chỉn chu và bắt mắt, nội dung đa dạng và phong phú và nhiều ý nghĩa. Đặc biệt, tính trí tuệ sáng tạo đã mang lại cho các sản phẩm của shop chúng tôi sự new lạ, độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.